dissabte, 26 d’octubre de 2019

Gran Via de les Corts Catalanes, 554, Barcelona

Edifici construït el 1890 per l'arquitecte Rafael Puig i Puig.

Té un estil eclèctic amb alguns elements modernistes. Aquest edifici forma part d’una façana amb simetria formada per 3 edificis contigus, el número 558, el 556 i el 554.
El número 554 i el 558 a la seva part superior estan decorats  amb quatre cariàtides restaurades recentment.


L'illa de cases está limitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, c/Casanova, c/Sepúlveda i c/Villarroel, i manté l'interior d'illa on hi ha diversos pàrquings.

  


Fonts i més informació:
dilluns, 13 de maig de 2019

Processos cognitius i metacognitius

D'alt nivell

Processos metacognitius
·   Autosistema o Sistema autoregulatiu ­­­­(Self System) / Reconèixer la importància dels aprenentatges / Interrelacionar conceptes / Ser conscient del «goig intel·lectual» (Wagensberg, 2007 i 2011)
·   Metacognició / Planificar estratègicament / Autoregular l’aprenentatge / Ser conscient d’allò que sap i que no sap
Processos
 cognitius
Processos cognitius d’ordre superiorProcessos cognitius d’ordre inferior
·   Crear / Dissenyar / Projectar / Desenvolupar / Produir/ Construir / Millorar / Proposar / Suggerir / Autoregular
·   Valorar / Avaluar / Comprovar / Seleccionar / Hipotetitzar / Criticar / Justificar / Argumentar
·   Sintetitzar / Reescriure / Esquematitzar / Resumir / Categoritzar / Formular / Contrastar / Reflexionar
·   Analitzar / Comparar / Revisar / Generalitzar / Deduir / Decidir / Predir / Interpretar
·   Utilitzar / Aplicar / Classificar / Completar / Relacionar / Resoldre
·   Comprendre / Entendre / Interpretar / Ordenar / Reordenar / Associar / Diferenciar / Comparar / Representar / Explicar
·   Conèixer / Reconèixer / Anomenar / Identificar / Descriure / Distingir / Descriure / Recuperar / Recordar / Evocar

De baix nivell

Adaptat de: Anderson i Krathwohl, 201; Bloom (Krathwohl, 2002) i Marzano i Kendall, 2007, entre d’altres.

Notes i comentaris 
 1. El continu que va de Conèixer a Crear és ple d’interseccions i els nivells son difosos.
 2. Les fases o moments indicats no s’han de transformar en objectius, ni en objectius operatius, ni en estàndards, i encara menys han de servir de base per a elaborar criteris d’avaluació o de rendiment (Eisner, 1983 i Gimeno, 1982).
 3. Seria del tot inadequat, i l’experiència educativa ho ha demostrar manta vegades, considerar aquest continu con una jerarquia de l’aprenentatge que, com diu Gimeno (1982) generi una taxonomia d’objectius que esdevingui «una guia per la graduació de la seva complexitat o dels tipus d’aprenentatge, afavorint la seqüenciació de la instrucció» (p. 120).
 4. No son ni fonamenten competències. Malauradament moltes de les propostes. competencials actuals no són més que una «remescla de les taxonomies de Bloom i de la pedagogia per objectius» (Angulo, 2008, p. 194) i la reanimació de normatives i propostes dirigides a l’«ordenació jerarquitzada d'objectius a tenir en compte en la preparació de programacions didàctiques; és a dir, com un recurs per a dirigir l'ensenyament i l'aprenentatge» (Gimeno, 2008, p. 24).
 5. No són «activitats de», sinó que hi ha activitats i sistemes de representació que treballen i poden afavorir el desenvolupament aquests processos i fer-los créixer d’àmbits i contextos concrets a d’altres més abstractes i simbòlics.
 6. Cada nivell té diversos subnivells d’assoliment. Podem parlar de tres nivells: el de les nocions, el constructiu i narratiu i el de domini, o també el d’enumeració, el de descripció i i el d’interpretació (Zazzo et al., 1970a i 1970b).
 7. És important tenir en compte les diferents dimensions del coneixement: la factual, la conceptual, la procedimental i la metacognitiva (Krathwohl, 2002), i/o també la conceptual (fets, conceptes i principis), la procedimental i l’actitudinal (actituds, valors i normes) (Coll et al., 1992).
On és el nostre alumnat?


Adaptat de: Santiago, R. (2015). ¿En qué punto se encuentran nuestros estudiantes? Recuperat de https://www.theflippedclassroom.es/en-que-punto-se-encuentran-nuestros-estudiantes/ 

Bibliografia

 • Anderson, L. W. i Krathwohl, D. R. (Eds.), Airasian. P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J. y Wittrock, M. C. (2013). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman.
 • Angulo, J. F. (2008). La voluntad de distracción: Las competencias en la universidad. En J. Gimeno Ed.), A. I. Pérez, J. B. Martínez, J. Torres, J. F. Angulo i J. M. Álvarez, Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? (pp. 176-205 ). Madrid: Morata.
 • Boehm, A. E. (2012). BOEHM-3 Preescolar, Test Boehm de Conceptos básicos. Madrid: Pearson.
 • Churches, A. (2009).Taxonomía de Bloom para la era digital. Cali, Colombia: Eduteka. Recuperat de http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital
 • Coll, C., Pozo, J. I., Sarabia, B. i Valls, E. (1992). Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana.
 • Eisner, E. (1985). Los objetivos Educativos: ¿ayuda o estorbo? En J. Gimeno i Á. I. Perez, La enseñanza: su teoría y su pràctica (pp. 257-264). Madrid: Akal. 
 • Gallardo, K. E. (2009). Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall: una alternativa para enriquecer el trabajo educativo desde su planeación. Cali, Colombia: Eduteka. Recuperat de http://www.cca.org.mx/profesores/congreso_recursos/descargas/kathy_marzano.pdf
 • Gimeno, J. (1982). La pedagogía por objetivos: Obsesión por la eficiencia. Madrid: Morata.
 • Gimeno, J. (2008). Diez tesis sobre la aparente utilidad de las competencias en educación. En J. Gimeno Ed.), A. I. Pérez, J. B. Martínez, J. Torres, J. F. Angulo i J. M. Álvarez, Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? (pp. 15-58 ). Madrid: Morata.
 • Irvine, J. (2017). A comparison of revised Bloom and Marzano’s New Taxonomy of Learning. Research in Higher Education Journal, 33. Recuperat de https://www.aabri.com/manuscripts/172608.pdf
 • Krathwohl, D. R. (2002). Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218. Recuperat de https://www.depauw.edu/files/resources/krathwohl.pdf
 • López, J. G. (2014). La taxonomía de Bloom y sus actualizaciones. Cali, Colombia: Eduteka. Recuperat de http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro 
 • Marzano, R. J. (2013). Art and Science of Teaching / Cognitive Verbs and the Common Core. Educational Leadership, 71(1), 78-79. Recuperat de http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept13/vol71/num01/Cognitive-Verbs-and-the-Common-Core.aspx
 • Marzano, R. J. i Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Queensland Curriculum & Assessment Authority. (2018). Glossary of cognitive verbs General syllabuses. Queensland: Queensland Government, Queensland Curriculum & Assessment Authority. Recuperat de https://www.qcaa.qld.edu.au/downloads/portal/snr_glossary_cognitive_verbs.pdf
 • Queensland Curriculum & Assessment Authority. (2019). Categories of common cognitive verbs Australian Curriculum: Prep Year to Year 10. Queensland: Queensland Government, Queensland Curriculum & Assessment Authority. Recuperat de https://www.qcaa.qld.edu.au/downloads/p_10/ac_categories_cognitive_verbs.pdf
 • Smith, E. E. i Kosslyn, S. M. (2008). Procesos cognitivos. Modelos y bases neurales. Madrid: Pearson.
 • Wagensberg, J. (2007). El gozo intel·lectual. Barcelona: Tusquets.
 • Wagensberg, J. (2011). El goig intel·lectual i el mètode científic. En Universitat de Lleida, Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Jorge Wagensberg Lubinski (pp. 17-22). Lleida: Universitat de Lleida. Recuperat de http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/.galleries/docs/honoris/Honoris_Wagensberg.pdf
 • Zazzo, R.; Gilly, M. i Verba, M. (1970a). Nueva escala mètrica de la intel·ligència. 1.Principios de construcción y empleo. Buenos Aires: Kapelusz.
 • Zazzo, R.; Gilly, M. i Verba, M. (1970b). Nueva escala mètrica de la intel·ligència. 2. Técnica de aplicación. Buenos Aires: Kapelusz.

dimarts, 7 de maig de 2019

Googlejar i més coses

Criteris i estratègies de cerca

Imatges / Imágenes

Cerca a Google sense drets: Google | Imatges | Eines | Drets d’utilizació
 • Sense filtrar per llicència 
 • Etiquetades per a la reutilització amb modificació
 • Etiquetades per a la reutilització
 • Etiquetades per a la reutilització no comercial amb modificació
 • Etiquetades per a reutilització no comercial
Búsqueda en Google sin derechos: Google | Imágenes | Herramientas | Derechos de uso
 • Sin filtrar por licencia
 • Etiquetadas para reutilización con modificaciones (pueden utilizarse libremente y permiten modificaciones).
 • Etiquetadas para reutilización (pueden utilizarse libremente pero no permiten modificaciones).
 • Etiquetadas para reutilización no comercial con modificaciones (pueden utilizarse libremente y permiten modificaciones excepto en fines comerciales)
 • Etiquetadas para reutilización no comercial (pueden utilizarse libremente excepto en fines comerciales y no permiten modificaciones)
Buscar imatges a Creative Commons (CC): https://search.creativecommons.or g/
Buscar imatges CC a Flickr: https://www.flickr.com/commons


Creative Commons

SafeSearch

Filtre de seguretat: Google | Imatges | SafeSearch | Filtra els resultats explícits
Més sobre SafeSearch: https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=ca

Filtro de seguridad: Google | Imágenes | SafeSearch | Filtra los resultados explícitos
Más sobre SafeSearch: https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=es

dimarts, 12 de març de 2019

Els fills, Khalil Gibran (El profeta, 1923)

Gibran, Khalil. El profeta. Barcelona: [s.n.], 1974. Traducció de Maria Quadras.

I una dona que portava un infant abraçat contra el seu pit digué: «Parla’ns dels infants».
I ell digué:

Els vostres infants no són els vostres infants.
Són els fills i les filles del deler de la Vida per ella mateixa.
Vénen a través de vosaltres, però no de vosaltres.
I per més que estan amb vosaltres, no són ben bé vostres.

Car ells tenen propis pensaments.
Vosaltres podeu formar llurs cossos, però ni llurs ànimes.
Car llurs ànimes viuen en la casa del demà i vosaltres no podeu visitar-les ni tan sols amb els vostres somnis.
Podeu lluitar per ésser com ells, però mai no proveu de fer-los a ells semblants a vosaltres.
Car la vida no torna mai endarrera ni pot deturar-se en l’ahir.
Vosaltres sou els arc amb els quals els infants són llançats com sagetes vivents.
L’Arquer veu el rastre sobre el camí de l’infinit, i us doblega amb la seva força perquè les Seves sagetes vagin ràpides i lluny.
Deixeu-vos encorbar joiosament per la mà de l’Arquer.
Perquè Ell estima tant l’arc estable com la sageta que vola.


Gibran, Khalil. El profeta. Barcelona: Pomaire, 1981. Traducció d’Àlex Susanna.

I una dona que aguantava un menut contra el seu pit digué: «Parla’ns dels Fills».
I ell digué:
Els vostres fills no són vostres.
Són els fills i les filles del deler de la Vida per ella mateixa.
Vénen a través de vosaltres, no són del tot vostres.
I tot que estan amb vosaltres, no són del tot vostres.

Podeu donar-los el vostre amor però no els vostres pensaments, 
Car ells tenen llurs propis pensaments.
Podeu acollir llurs cossos però no llurs ànimes,
Car elles viuen a la casa del demà, que no podeu visitar ni en somnis.
Podeu maldar per a ésser com ells, però no cerqueu de fer-los semblants a vosaltres.
Car la vida no torna mai endarrera ni s’atarda en l’ahir.
Vosaltres sou els arcs amb els quals els vostres fills són llençats com sagetes vivents.
L’Arquer veu el senyal sobre el viarany de l’infinit, i us vincla amb la Seva força per tal que les Seves sagetes vagin rabent i lluny.
Deixeu-vos encorbar amb goig per la mà de Arquer.
Ja que Ell estima tant la sageta que vola com l’arc estable.

Gibran, Khalil. The Prophet. Open Books Electronic Edition, 2008. [consulta: 12 de març de 2019]. Disponible a: <http://www.open-bks.com/library/classics/gibran_kahlil_prophet/prophet-cover.html>.

dimecres, 3 d’octubre de 2018

Programes dels concerts Música de Gralles al Vendrell

 1. 2006 > Concert dedicat als Macaris: Joan Domingo, Macari; Albert Jané, Carbassó, i Jaume Esteve, Casalta; a Antoni Ollé i Jaume Vallès, Moliner, i al record d’Antoni Mañé, Ton de la Gralla. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Ço del Botafoc i Grallers de la Torre
 2. 2007 > Concert dedicat a Joan (Baltassar) Vidal i Martí, Tof, en el centenari del seu naixement, i el desè aniversari de la seva mort. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya i Els Vernets
 3. 2008 > Concert dedicat als Romeas en el centenari de la seva creació; Josep Bruna Mestre, Caterina o Pep de les Cabanyes; Joan Vidal Mestres, Joan de Vilanova i Antoni Claramunt Mañé, FrancàsLes Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya i Clau de Mar
 4. 2009 > Concert dedicat als Macaris, al seixanta anys de la seva fundació: Joan Domingo, Macari; Albert Jané, Carbassó, i Jaume Esteve, Casalta. I també a Macari Domingo, Macari, vell Macari; Antoni Ollé i Josep Sonet, Peces. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya i Ganxets
 5. 2010 > Concert dedicat a Josep Sonet i Ivern, Peces. I amb un record a Albert Jané i Pascual, Carbassó. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits i Grallers del Palomar
 6. 2011 > Concert dedicat Joan Company i Puig, Capblanc. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits i Bufalodre
 7. 2012 > Concert dedicat a Macari Domingo i Tort, Macari, vell Macari. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits i Heura Gaya
 8. 2013 > Concert dedicat a Jaume Vidal i Vidal, Carboner. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i So Nat
 9. 2014 > Concert dedicat a Casimir Coll i Morros, Casimiro graller i un record per a Jesús Trayner. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i Els Cofins
 10. 2015 > 10è concert de Música de gralles al Vendrell. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i Els Vinardells
 11. 2016 > 40 anys amb Les Gralles del Baix Penedès. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i QuatreQuarts
 12. 2017 > Concert dedicat als 150 anys dels grallers Els Camats, 100 anys del primer cuplet català i 75 anys del decés d'Isidre Mercadé Vidal, Isidro Caterí. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i {Roger}
 13. 2018 > Concert dedicat a Jaume Vidal i Vidal, Carboner, en el centenari del seu naixement. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i Orquestra Ministrils d'Escola Municipal de Música Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat
 14. 2019 > Concert en record de Josep Mañé i Torrents, Gros de Llorenç. Les Gralles del Baix Penedès, Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i Inxa Brass Band.
 15. 2020 > Concert dedicat a Jaume Vallès i Güell, Moliner, en el centenari del seu naixement.dimarts, 20 de març de 2018

Dia Mundial de la Poesia 2018

Aquest any, en el dia mundial de la poesia vull recomanar el fantàstic recull de poemes sobre ensenyar i aprendre que Antoni Tort ha fet al llibre L’educació en vers. Cent poemes sobre ensenyar i aprendre (Tort, A. (Comp.). (2018). L’educació en vers. Cent poemes sobre ensenyar i aprendre. Vic: EUMO).

I compartir el recull que vaig fer pels estudiants de grau de mestre de primària de @EducacioUB  de la @UniBarcelona

dimarts, 21 de març de 2017

«Solo es un bocadillo...»

Avui 21 de març  de 2017, a la classe de PDAAAD del grup M5B de la @EducacioUB hem celebrat una mica el #DMP17

Alguns estudiants han llegit poemes de B. Brecht, G. Rodari, F. Gaínza, N. Celaya i d'altres, i hem, vist clips de R. Waters (Pink Floyd), Zoo (La mestra, dedicada a Marifé Arroyo) i Txarango (Obriu les portes).

Quan hem acabat, he obert un «pps» sobre «Normes i consells tècnics, estètics, educatius i comunicatius per a les presentacions gràfiques» i en girar-me de cara als i les estudiants he vist que una noia estava menjant un entrepà i sense immutar-se ha seguit mossegant i mastegant.

-Em sembla que això de menjar a classe és una falta de respecte a la Universitat, als companys i companyes i a la professió. Som a la Facultat d’Educació i aquesta és una classe de formació de mestres...

-«No creo que esto sea una falta de respeto...» -s’ha sentit al cap fons de la classe- «Solo es un bocadillo...»

M’he enfurismat molt i...