Llegim per aprendre - Leemos para aprender

CATALÀ -  CASTELLANO

Català

Quan el curs acadèmic 2010-2011 vaig començar assumir la docència d’un grup de l’assignatura Planificació, Disseny i Avaluació de l'Aprenentatge i l'Activitat Docent (#PDAAAD) de primer curs del grau de Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, vaig decidir que una de les activitats obligatòries dels estudiants seria llegir una novel·la de temàtica o context educatiu i una altre veure tres pel·lícules també de temàtica o context educatiu. 

En relació als llibre, durant els vuit anys que vaig impartit l’assignatura (fins el curs acadèmic 2018-2019), l’activitat que els proposava deia: 

«Has de triar una novel·la d'aquestes 12, que tenen contingut educatiu, d’aprenentatge o cultural, i cada novel·la només pot ser triada per 5 persones. Com a evidència de lectura has de fer la referència bibliogràfica del llibre, un resum d’unes 7 línies, i una reflexió personal d’unes 25 línies, comentant “què n’he tret com a mestre/ra de la lectura del llibre”. Aquesta reflexió l’hauràs d’ubicar al web 2.0 i més endavant podràs valorar el llibre entre 1 i 4 en una enquesta en línia».

Cada any eliminava els llibres puntuats amb 1 o 2 i algun altre,  i els substituïa per novetats editorials.

Posteriorment, en valorar els estudiants l’assignatura i les activitats proposades, aquesta va acabar tenint una mitjana de 3,48 sobre 4.

Per si a algú li serveix a algú, aquí hi ha la llista dels llibres que vaig anar proposant cada any, ordenats per les vegades que els vaig suggerir, i aquí la meva evidència de lectura de la l'evidència de lectura que els alumnes em van compartir. 

Castellano

Cuando el curso académico 2010-2011 empecé asumir la docencia de un grupo de la asignatura Planificación, Diseño y Evaluación del Aprendizaje y la Actividad Docente (#PDAAAD) de primer curso del grado de Maestro de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, decidí que una de las actividades obligatorias de los estudiantes sería leer una novela de temática o contexto educativo, y otra, ver tres películas también de temática o contexto educativo.

Con relación al libro, durante los ocho años que impartí la asignatura (hasta el curso académico 2018-2019), la actividad que les proponía decía: 

«Tienes que elegir una novela de estas 12, que tienen contenido educativo, de aprendizaje o cultural, y cada novela sólo puede ser elegida por 5 personas. Como evidencia de lectura debes hacer la referencia bibliográfica del libro, un resumen de unas 7 líneas, y una reflexión personal de unas 25 líneas, comentando "qué he sacado como maestro/a de la lectura del libro". Esta reflexión deberás ubicarla en la web 2.0 y más adelante podrás valorar el libro entre 1 y 4 en una encuesta en línea».

Cada año eliminaba los libros puntuados con 1 o 2 y algún otro, y los sustituía por novedades editoriales.

Posteriormente, al valorar los estudiantes la asignatura y las actividades propuestas, ésta acabó teniendo una media de 3,48 sobre 4.

Por si le sirve a alguien, aquí está la lista de los libros que fui sugiriendo cada año, ordenados por las veces que los propuse, y aquí mi evidencia de lectura de la evidencia de lectura que los estudiantes me compartieron.

Comentaris