El Vendrell - llerdneV lE

M’he copiat del Diccionari Invers de la Llengua Catalana de filòleg Oriol Vilaseca aquesta llista de paraules que acaben amb «ell» i les seves inverses que comencen amb «lle». 

Vendrellencs i vendrellenques del Vendrell – llerdneV, teniu teca! Són 339 paraules!

 • lle – ell
 • lleb – bell
 • lleba – abell
 • llebac – cabell
 • llebaga – agabell
 • llebalf – flabell
 • llebir – ribell
 • llebiruc – curibell
 • llebmacse – escambell
 • llebmarim – mirambell
 • llebmib – bimbell
 • llebmic – cimbell
 • llebmur – rumbell
 • llebrag – garbell
 • llebroc – corbell
 • llebuc – cubell
 • llec – cell
 • llecam – macell
 • llecnac – cancell
 • llecnacacip – picacancell
 • llecnevoj – jovencell
 • llecnop – poncell
 • lleco – ocell
 • llecocse – escocell
 • llecraf – farcell
 • llecric – circell
 • llecrop – porcell
 • llecua – aucell
 • lledac – cadell
 • lledaceb – becadell
 • lledacnor – roncadell
 • lledamuf – fumadell
 • lledarp – pradell
 • lledarres – serradell
 • lledarrop – porradell
 • lledaxia – aixadell
 • lledbac – cabdell
 • lledbacsed – descabdell
 • lledev – vedell
 • lledib – bidell
 • lledixiurc – cruixidell
 • lledlab – baldell
 • llednarres – serrandell
 • llednor – rondell
 • llednoroc – corondell
 • lledor – rodell
 • lledrad – dardell
 • lledraf – fardell
 • lledreg – gerdell
 • lledreuqse – esquerdell
 • lledrob – bordell
 • lledroc – cordell
 • lledub – budell
 • lledubme – embudell
 • lleduga – agudell
 • lledugra – argudell
 • lledut – tudell
 • llefudlab – baldufell
 • llefurrab – barrufell
 • llegaf – fagell
 • llegalf – flagell
 • llegap – pagell
 • lleges – segell
 • llegesartnoc – contrasegell
 • llegeserbos – sobresegell
 • lleget – tegell
 • llegtaro – oratgell
 • lleidrev – verdiell
 • llein – niell
 • lleinoc – coniell
 • lleioj – joiell
 • lleipsa – aspiell
 • lleipse – espiell
 • lleir – riell
 • llelodoc – codolell
 • llelos – solell
 • lleluat – taulell
 • llemac – camell
 • llemar – ramell
 • llemarac – caramell
 • llemerex – xeremell
 • llemic – cimell
 • llemlap – palmell
 • llemolp – plomell
 • llemop – pomell
 • llemot – tomell
 • llemrev – vermell
 • llemrevceb – becvermell
 • llemrut – turmell
 • llena – anell
 • llenabed – debanell
 • llenabla – albanell
 • llenac – canell
 • llenacnart – trancanell
 • llenaçret – terçanell
 • llenagnam – manganell
 • llenagra – arganell
 • llenalp – planell
 • llenalper – replanell
 • llenap – panell
 • llenapmet – tempanell
 • llenaprac – carpanell
 • llenarof – foranell
 • llenassac – cassanell
 • llenatnas – santanell
 • llenep – penell
 • llenerf – frenell
 • llenerom – morenell
 • llenerrom – morrenell
 • llenet – tenell
 • lleneugra – arguenell
 • llenevar – ravenell
 • lleniam – mainell
 • llenic – cinell
 • llenidras – sardinell
 • llenilua – aulinell
 • llenipsar – raspinell
 • llenipserc – crespinell
 • llenit – tinell
 • llenoder – redonell
 • llenof – fonell
 • llenognas – sangonell
 • llenoro – oronell
 • llenoroc – coronell
 • llenot – tonell
 • llenrac – carnell
 • llenredac – cadernell
 • llenroc – cornell
 • llenrocip – picornell
 • llenrof – fornell
 • llenrojgim – migjornell
 • llenrom – mornell
 • llenrotse – estornell
 • llenull – llunell
 • llenurp – prunell
 • lleoj – joell
 • llep – pell
 • llepac – capell
 • llepec – cepell
 • llepiro – oripell
 • llepix – xipell
 • llepmar – rampell
 • lleport – tropell
 • lleportse – estropell
 • llepracse – escarpell
 • lleprapse – esparpell
 • llepse – espell
 • llepserc – crespell
 • llepsoc – cospell
 • llerabmot – tombarell
 • lleracsam – mascarell
 • lleraf – farell
 • llerafub – bufarell
 • lleralc – clarell
 • lleramat – tamarell
 • lleramuf – fumarell
 • llerap – parell
 • llerapa – aparell
 • llerapased – desaparell
 • llerapmi – imparell
 • llerapmon – nomparell
 • llerapomret – termoparell
 • llerb – brell
 • llerbig – gibrell
 • llerbill – llibrell
 • llerbra – arbrell
 • llerdepacip – picapedrell
 • lleressap – passerell
 • lleretab – baterell
 • lleretiuqse – esquiterell
 • lleretnac – canterell
 • lleretob – boterell
 • llerg – grell
 • llergic – cigrell
 • lleriac – cairell
 • lleriag ed – de gairell
 • llerig – girell
 • llerigpac – capgirell
 • llerocna – ancorell
 • lleroll – llorell
 • llerom – morell
 • lleros – sorell
 • llerot – torell
 • llerotnit – tintorell
 • llerov – vorell
 • llerovab – bavorell
 • llerovse – esvorell
 • llerrab – barrell
 • llerrac – carrell
 • llerracos – socarrell
 • llerrag – garrell
 • llerrap – parrell
 • llerratep – petarrell
 • llerrec – cerrell
 • llerres – serrell
 • llerrob – borrell
 • llerromse – esmorrell
 • llertep – petrell
 • llertis – sitrell
 • llertnev – ventrell
 • llertnic – cintrell
 • llertraba – abartrell
 • llertsacrop – porcastrell
 • llertsanac – canastrell
 • llertsebac – cabestrell
 • llertsenif – finestrell
 • llertsenom – monestrell
 • llerub – burell
 • llerucuc – cucurell
 • lleruis – siurell
 • llesac – casell
 • llesem – mesell
 • llesib – bisell
 • llesic – cisell
 • llesnoc – consell
 • llesolc – closell
 • llesot – tosell
 • llessabar – rabassell
 • llesseved – devessell
 • llessob – bossell
 • llessor – rossell
 • llessort – trossell
 • llesuf – fusell
 • llesufatrop – portafusell
 • llesufbus – subfusell
 • llesum – musell
 • llet – tell
 • lletacorb – brocatell
 • lletacsom – moscatell
 • lletag – gatell
 • lletaiag – gaiatell
 • lletalc – clatell
 • lletarrev – verratell
 • lletavarb – bravatell
 • lletavrec – cervatell
 • lletenip – pinetell
 • lleteper – repetell
 • lleterrac – carretell
 • lletipac – capitell
 • lletla – altell
 • lletlas – saltell
 • lletloc – coltell
 • lletnac – cantell
 • lletnacartnoc – contracantell
 • lletnacse – escantell
 • lletnacsed – descantell
 • lletnagreb – bergantell
 • lletnam – mantell
 • lletnar – rantell
 • lletned – dentell
 • lletnum – muntell
 • lletob – botell
 • lletobacse – escabotell
 • lletocas – sacotell
 • lletolc – clotell
 • lletopac – capotell
 • lletra – artell
 • lletrac – cartell
 • lletram – martell
 • lletraxie – eixartell
 • lletrev – vertell
 • lletrop – portell
 • lletrot – tortell
 • lletsac – castell
 • lletsagulp – plugastell
 • lletsanab – banastell
 • lletsap – pastell
 • lletsar – rastell
 • lletsenig – ginestell
 • lletsep – pestell
 • lletsibarrac – carrabistell
 • lletsic – cistell
 • lletsill – llistell
 • lletsoc – costell
 • lletsuf – fustell
 • lleturab – barutell
 • lleuarb – brauell
 • lleuc – cuell
 • lleuf – fuell
 • lleüg – güell
 • lleugevac – caveguell
 • lleugse – esguell
 • lleügse – esgüell
 • lleunem – menuell
 • lleuoj – jouell
 • lleup – puell
 • lleuqa – aquell
 • lleuqibrab – barbiquell
 • lleuqirtne – entriquell
 • lleuqnarb – branquell
 • lleuqnebo – obenquell
 • lleuqolax – xaloquell
 • lleuta – atuell
 • llev – vell
 • llevacsac – cascavell
 • llevag – gavell
 • llevagse – esgavell
 • llevagsed – desgavell
 • llevalc – clavell
 • llevar-agob – boga-ravell
 • llever – revell
 • llevilc – clivell
 • llevill – llivell
 • llevin – nivell
 • llevinbus – subnivell
 • llevineg – genivell
 • llevinsed – desnivell
 • lleviradna – andarivell
 • llevirc – crivell
 • lleviroc – corivell
 • llevnim – minvell
 • llevon – novell
 • llevonem – menovell
 • llevor – rovell
 • llevoritna – antirovell
 • llevotag – gatovell
 • llevrec – cervell
 • llewxam – maxwell
 • llexiav – vaixell
 • llexielp – pleixell
 • llexiet – teixell
 • llexinex – xenixell
 • llexiom – moixell
 • llexiomer – remoixell
 • llexiubra – arbuixell
 • llexiulf – fluixell
 • llexix – xixell
 • llexnam – manxell
 • llexnap – panxell
 • llexrep – perxell
 • llextip – pitxell
 • llextiuqse – esquitxell
 • lleyna – anyell
 • lleynacrac – carcanyell
 • lleynic – cinyell
 • lleynix – xinyell
 • lleznip – pinzell
 • lleznod – donzell
 • lleztiuger – reguitzell

Ah! I no us perdeu les curiositats!Comentaris